Geskiedenis van die gemeente en geboue

Primrose-gemeente het ‘n pionierswerk in Pretoria geskep. Die groepie het goed aangegaan en het besluit om ‘n eie gemeente te stig, by name Rietfontein Baptiste Kerk.

Op 28 Augustus 1949 is die eerste leraar beroep en is ‘n pastorie is aangekoop. Die eerste kerk is gebou in 31ste Laan, Villieria op grond wat verkry is vanaf die Baptist Union of Southern Africa.

In 1968 is drie erwe in Rietfontein aangekoop vir die bou van ‘n groter kerk. Die nuwe kerkgebou is geboue deur deur wyle Br Danie Grové en in gebruik geneem op 23 November 1968.

Die aanbou van ‘n saal en Sondagskoolklaskamers het gevolg.  Die klaskamers is later vergroot en daar is ook nog ‘n kleiner saaltjie, “Koinonia” aangebou waar kleiner funksie en byeenkoms gehou word, asook waar daar elke Sondag na die oggenddiens teen bedien word.

Vanuit die Rietfontein Baptiste Gemeente het daar verskeie ander gemeentes ontstaan wat vandag nog as selfstandige gemeentes funksioneer, onder andere Pretoria-Noord en Clubview.

Die gemeente se ledetal staan tans op 215 en word vir die afgelope 23 jaar bedien deur Ds Jannie van der Hoven. Die gemeente is Bybels konserwatief, met ander woorde: ons glo die hele Bybel is God se geïnspireerde Woord. Die Bybel is sentraal in ons bediening en is die enigste basis en bron van lering.

Die gemeente het verskeie goeie, sinvolle bedieninge:

  • Musiek
  • Manne
  • Vroue
  • Jeug (laer- en hoërskool)
  • Jong Volwassenes
  • Kinderkerk (Peuters tot Gr 6 asook ‘n spesiale bediening aan Gr 7’s, genaamd
  • Tieners in Training
  • KONSEP : Kom ONs Sit En Praat

Ons het ook verskeie selgroepe wat ons SAL-groepe noem (Sorg, Aanbidding en Lering) wat weekliks byeenkom.

Die gemeente se dienstye op Sondae is 10h00 en 18h00.